Pressmeddelande

Sprint Bioscience genomför riktad nyemission om 11 Mkr

Styrelsen i Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 17 maj 2017, beslutat att emittera totalt 512 000 nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av en begränsad krets institutionella och privata investerare. Teckningskursen uppgick till 21,50 kronor per aktie. 

Pressmeddelande

Positiva resultat i PIP4K2-projektet och förlängt forskningssamarbete

Tumörmetabolism-projektet PIP4K2 som startats av Sprint Bioscience AB (publ) och licensierats till Petra Parma Corporation, har visat positiva resultat i AML-studier. Forskningssamarbetet som varit mellan bolagen sedan licensavtalet ingicks kommer att förlängas till årsslutet 2017.

Pressmeddelande

Sprint Bioscience förstärker Vps34-projektets patentportfölj

Innovation är nyckeln till att uppfylla förväntningarna från våra nuvarande och framtida kunder och samarbetspartners. Bolagets fragmentbaserade metoder för läkemedelsutveckling möjliggör att effektivt skräddarsy aktiva substanser. Rätt applicerat får vi därmed ökat utrymme att säkerställa patenterbarhet från start, genom att styra kemiprogrammet mot områden utan patenthinder.

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

"Det är en fröjd att se kvalitén på det arbete som kan uträttas när man sammanför personer med rätt kompetens och förser dem med rätt resurser."Anders Åberg, Vd på Sprint Bioscience Andra kvartalet i sammandrag Intäkter för perioden uppgick till 23,5 (23,2) MSEK Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,1 (1,3) MSEK  Resultat per aktie före och…

Läs mer →

Pressmeddelande

Första Entreprenörsfonden 2010 AB delar ut 88 000 aktier i Sprint Bioscience AB (publ.) till fondens ägare

 Första Entreprenörsfonden har påbörjat avvecklingen av sin första årsfond, Första Entreprenörsfonden 2010 AB, enligt plan och överenskommelse med ägarna i fonden. Avvecklingen i Första Entreprenörsfonden 2010 AB påbörjas genom utdelning av 88 000 aktier i Sprint Bioscience AB (publ) av 2010-fondens totala innehav av 316 000 aktier. Utdelningen av aktier innebär en aktiespridning och därmed…

Läs mer →

Pressmeddelande

Framgång i projekt och förlängt samarbete

Sprint Bioscience och Petra Pharma Corporation fortsätter samarbetet i läkemedelsprojektet PIP4K2 som från den 7:e juli 2017 förlängs med tre månader. Läkemedelskemin i projektet har varit framgångsrik och siktet är nu inställt på att välja en läkemedelskandidat. Målet är att bekämpa cancer genom att slå mot cancercellernas specifika metabola behov (tumörmetabolism).

Pressmeddelande

Stämmokommuniké – Sprint Bioscience AB (publ)

Vid årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ) (”Bolaget”) den 17 maj 2017 fattades följande beslut: Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet Sprint Bioscience beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman…

Läs mer →

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

"Sprint Bioscience är nu ett läkemedelsbolag med spjutspetskompetens inom vårt verksamhetsområde; tumörmetabolism."Anders Åberg, Vd på Sprint Bioscience FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1,1 MSEK (-2,8 MSEK) Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till 0,15 SEK (-0,43 SEK) Ett samarbete kring autofagi har inletts och Sprint Bioscience har erhållit medel…

Läs mer →

Pressmeddelande

Sprint Bioscience satsar för framtida expansion

Sprint Bioscience har tecknat en 10-årigt hyresavtal med Hemsö i Huddinge. Den nuvarande ytan kommer att utökas med angränsande lokaler för att ge fler laboratorier och kontor. Lokalerna kommer att renoveras och byggas om för att anpassas till bolagets behov.

Pressmeddelande

Årsredovisning 2016

Sprint Bioscience AB:s (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2016 finns nu tillgänglig för nedladdning och/eller beställning via bolagets hemsida; sprintbioscience.se.