Pressmeddelande

Första Entreprenörsfonden 2010 AB delar ut 88 000 aktier i Sprint Bioscience AB (publ.) till fondens ägare

 Första Entreprenörsfonden har påbörjat avvecklingen av sin första årsfond, Första Entreprenörsfonden 2010 AB, enligt plan och överenskommelse med ägarna i fonden. Avvecklingen i Första Entreprenörsfonden 2010 AB påbörjas genom utdelning av 88 000 aktier i Sprint Bioscience AB (publ) av 2010-fondens totala innehav av 316 000 aktier. Utdelningen av aktier innebär en aktiespridning och därmed…

Läs mer →

Pressmeddelande

Framgång i projekt och förlängt samarbete

Sprint Bioscience och Petra Pharma Corporation fortsätter samarbetet i läkemedelsprojektet PIP4K2 som från den 7:e juli 2017 förlängs med tre månader. Läkemedelskemin i projektet har varit framgångsrik och siktet är nu inställt på att välja en läkemedelskandidat. Målet är att bekämpa cancer genom att slå mot cancercellernas specifika metabola behov (tumörmetabolism).

Pressmeddelande

Stämmokommuniké – Sprint Bioscience AB (publ)

Vid årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ) (”Bolaget”) den 17 maj 2017 fattades följande beslut: Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet Sprint Bioscience beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman…

Läs mer →

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

"Sprint Bioscience är nu ett läkemedelsbolag med spjutspetskompetens inom vårt verksamhetsområde; tumörmetabolism."Anders Åberg, Vd på Sprint Bioscience FÖRSTA KVARTALET I SAMMANDRAG Rörelseresultatet för perioden uppgick till 1,1 MSEK (-2,8 MSEK) Resultat per aktie före och efter utspädning för perioden uppgick till 0,15 SEK (-0,43 SEK) Ett samarbete kring autofagi har inletts och Sprint Bioscience har erhållit medel…

Läs mer →

Pressmeddelande

Sprint Bioscience satsar för framtida expansion

Sprint Bioscience har tecknat en 10-årigt hyresavtal med Hemsö i Huddinge. Den nuvarande ytan kommer att utökas med angränsande lokaler för att ge fler laboratorier och kontor. Lokalerna kommer att renoveras och byggas om för att anpassas till bolagets behov.

Pressmeddelande

Årsredovisning 2016

Sprint Bioscience AB:s (publ) årsredovisning för verksamhetsåret 2016 finns nu tillgänglig för nedladdning och/eller beställning via bolagets hemsida; sprintbioscience.se.

Pressmeddelande

Sprint Bioscience utser Redeye till Certified Adviser

Sprint Bioscience har ingått avtal med Redeye avseende tjänsten som Certified Adviser. Redeye tillträder som Certified Adviser den 24:e april 2017. För vidare information, vänligen kontakta: Anders Åberg, VD, Sprint Bioscience Tel: 08-411 44 55E-post: anders.aberg@sprintbioscience.com www.sprintbioscience.se Denna information är sådan information som Sprint Bioscience AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades,…

Läs mer →

Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i  Sprint Bioscience AB (publ)

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2017 klockan 16.00 på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm. Rätt att delta vid bolagsstämmanAktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 11 maj 2017, dels anmäla sig hos bolaget senast…

Läs mer →

Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2016

"Mina medarbetares yrkesstolthet och skicklighet kommer att ta oss långt. Det inger hopp om att vi ska kunna ge patienter ett bättre liv."Anders Åberg, verkställande direktör, Sprint Bioscience Helåret 2016 samt fjärde kvartalet i sammandrag Rörelseresultatet för helåret uppgick till 4,6 Mkr (-15,4 Mkr) varav fjärde kvartalet utgjorde 2,7 Mkr (-4,0 Mkr). Resultat per aktie…

Läs mer →