Pressmeddelande

Handeln i uniträtter börjar den 16 februari 2018

På grund av ett administrativt fel kommer handeln i uniträtter i samband med pågående företrädesemission i Sprint Bioscience AB (publ) starta först den 16 februari 2018 istället för den 15 februari 2018 som planerat. Inga andra datum i tidplanen för företrädesemissionen kommer att påverkas.

Pressmeddelande

Sprint Bioscience AB offentliggör prospekt

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av extra bolagsstämma den 6:e februari 2018. Prospektet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I ett första steg beräknas emissionen tillföra bolaget ca 37,9 MSEK. Baserat på de framsteg Sprint Bioscience har gjort avseende ingångna licensavtal…

Läs mer →

Pressmeddelande

Statusuppdatering avseende delmålsbetalning i Sprint Bioscience:s PIP4K2-projekt

"Målet för första delbetalning nås när dessa toxikologiska studier startar. Vi räknar med att det sker i slutet av februari"Brian O’Callaghan, verkställande direktör på Petra Pharma PIP4-projektet som Sprint Bioscience AB (publ) licensierat till New York-baserade Petra Pharma, drivs som ett samarbete mellan Sprint Bioscience och Petra Pharma. Petra Pharma har meddelat att man har…

Läs mer →

Pressmeddelande

Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

"…Sprint Bioscience har den innovativa förmågan att förvandla idéer till säljbara projekt och på så sätt skapa värde för våra aktieägare."Anders Åberg, verkställande direktör Helåret 2017 samt händelser fjärde kvartalet i sammandrag Intäkter under 2017 uppgick till 33,4 MSEK (47,0 MSEK) Rörelseresultatet för helåret uppgick till -10,7 MSEK (4,6 MSEK) Resultat per aktie före och…

Läs mer →

Pressmeddelande

STÄMMOKOMMUNIKÉ – SPRINT BIOSCIENCE AB (PUBL)

Sprint Bioscience AB (publ) (”Bolaget”) höll idag extra bolagsstämma varvid följande beslut fattades. Beslut om nyemission av aktier och teckningsoptioner (Units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare Bolagsstämman beslutade att genomföra en nyemission av högst 2 524 945 aktier och högst 5 049 890 teckningsoptioner av serie 2018/2019:1 med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen ska…

Läs mer →

Pressmeddelande

Sprint Bioscience tidigarelägger bokslutskommunikén för 2017

Med anledning av den föreslagna företrädesemissionen som offentliggjordes den 19 januari 2018 kommer rapportdatum för bokslutskommunikén för 2017 att tidigareläggas till onsdagen den 7 februari istället för torsdagen den 22 februari som tidigare angivits. Om Sprint Bioscience AB (publ); Sprint Bioscience är en del av den nya svenska läkemedelsindustrin. Bolaget har målet att ta fram…

Läs mer →

Pressmeddelande

Sprint Bioscience föreslår en fullt garanterad företrädesemission om cirka 37,9 MSEK för satsningar på befintliga projekt och utökad projektportfölj

Styrelsen i Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) föreslår att extra bolagsstämma beslutar om en emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Sprint Bioscience initialt cirka 37,9 MSEK före emissionskostnader. Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Sprint Bioscience ytterligare mellan cirka 25,2 – 48,8 MSEK. Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser samt garantiåtaganden upp till totalt 100 % av den initiala emissionslikviden. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna. Med anledning av den föreslagna företrädesemissionen kommer rapportdatum för bokslutskommunikén, 2017, att tidigareläggas till den 7:e februari.

Pressmeddelande

Sprint Bioscience avslutar akademiskt samarbete inom diabetes

"Tillsammans har vi stärkt kunskapen om STK25 som ett målprotein inom behandling av T2D och NASH med både genetiska verktyg och småmolekyler. Den biologiska valideringen är nu mycket god vilket ger oss en stark utgångspunkt för den framtida utvecklingen"Anders Åberg, verkställande direktör för Sprint Bioscience Sprint Bioscience och dr. Margit Mahlapuu vid Lundberglaboratoriet för diabetesforskning…

Läs mer →