Pressmeddelande

Valberedningen inför Sprint Bioscience AB (publ) årsstämma har utsetts

I enlighet med beslutet på årsstämman den 17 maj 2017 har en valberedning inför Sprint Biosciences årsstämma den 16 maj 2018 utsetts. Valberedningen består av Peter Werme, representant för Första Entreprenörsfondens alla bolag, Per Nordlund representant för eget aktieinnehav och Evitra Proteome AB, Gunnar Hesse representant för Jessica Martinsson och Rune Nordlander ordförande i styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ). Valberedningen representerar därmed cirka 35,9 procent av totala antalet utestående aktier och röster.

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari – 30 september 2017

"I Vps34-projektet har vi i nya djurstudier visat att genom att stänga av Vps34 med våra substanser så aktiveras immunsystemet till att bekämpa tumörer."Anders Åberg, verkställande direktör Januari – september i sammandrag Intäkter för perioden uppgick till 28,0 (34,0) MSEK Rörelseresultatet för perioden uppgick till -3,4 (1,8) MSEK  Resultat per aktie före och efter utspädning för…

Läs mer →

Pressmeddelande

Vps34 stärker immunonkologi-fältet

Tidigare forskning har visat att tumörer använder autofagi för att undkomma kroppens immunförsvar. Nu har Sprint Bioscience visat att inhibition av autofagi med bolagets substans SB02024 aktiverar immunförsvaret i tumören.

Pressmeddelande

Sprint Bioscience genomför riktad nyemission om 11 Mkr

Styrelsen i Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) har, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 17 maj 2017, beslutat att emittera totalt 512 000 nya aktier i Bolaget med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen tecknades av en begränsad krets institutionella och privata investerare. Teckningskursen uppgick till 21,50 kronor per aktie. 

Pressmeddelande

Positiva resultat i PIP4K2-projektet och förlängt forskningssamarbete

Tumörmetabolism-projektet PIP4K2 som startats av Sprint Bioscience AB (publ) och licensierats till Petra Parma Corporation, har visat positiva resultat i AML-studier. Forskningssamarbetet som varit mellan bolagen sedan licensavtalet ingicks kommer att förlängas till årsslutet 2017.

Pressmeddelande

Sprint Bioscience förstärker Vps34-projektets patentportfölj

Innovation är nyckeln till att uppfylla förväntningarna från våra nuvarande och framtida kunder och samarbetspartners. Bolagets fragmentbaserade metoder för läkemedelsutveckling möjliggör att effektivt skräddarsy aktiva substanser. Rätt applicerat får vi därmed ökat utrymme att säkerställa patenterbarhet från start, genom att styra kemiprogrammet mot områden utan patenthinder.

Pressmeddelande

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

"Det är en fröjd att se kvalitén på det arbete som kan uträttas när man sammanför personer med rätt kompetens och förser dem med rätt resurser."Anders Åberg, Vd på Sprint Bioscience Andra kvartalet i sammandrag Intäkter för perioden uppgick till 23,5 (23,2) MSEK Rörelseresultatet för perioden uppgick till 2,1 (1,3) MSEK  Resultat per aktie före och…

Läs mer →

Pressmeddelande

Första Entreprenörsfonden 2010 AB delar ut 88 000 aktier i Sprint Bioscience AB (publ.) till fondens ägare

 Första Entreprenörsfonden har påbörjat avvecklingen av sin första årsfond, Första Entreprenörsfonden 2010 AB, enligt plan och överenskommelse med ägarna i fonden. Avvecklingen i Första Entreprenörsfonden 2010 AB påbörjas genom utdelning av 88 000 aktier i Sprint Bioscience AB (publ) av 2010-fondens totala innehav av 316 000 aktier. Utdelningen av aktier innebär en aktiespridning och därmed…

Läs mer →

Pressmeddelande

Framgång i projekt och förlängt samarbete

Sprint Bioscience och Petra Pharma Corporation fortsätter samarbetet i läkemedelsprojektet PIP4K2 som från den 7:e juli 2017 förlängs med tre månader. Läkemedelskemin i projektet har varit framgångsrik och siktet är nu inställt på att välja en läkemedelskandidat. Målet är att bekämpa cancer genom att slå mot cancercellernas specifika metabola behov (tumörmetabolism).

Pressmeddelande

Stämmokommuniké – Sprint Bioscience AB (publ)

Vid årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ) (”Bolaget”) den 17 maj 2017 fattades följande beslut: Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet Sprint Bioscience beslutade idag att fastställa resultat- och balansräkning för Bolaget för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutades att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att någon utdelning således ej lämnas. Årsstämman…

Läs mer →