Pressmeddelande

Redeye: Sprint Bioscience – Mot klinik

Denna analys behandlar innebörden av avancemang inom PIP4K2A-projektet och en genomförd företrädesemission, samt de modelluppdateringar händelserna har medfört. Läs mer och ladda ned analysen: https://www.redeye.se/company/sprint-bioscience/579714/sprint-bioscience-mot-klinik Börja följa bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science. Detta är ett pressmeddelande från Redeye – Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/    

Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Sprint Bioscience AB (publ)

Aktieägarna i Sprint Bioscience AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 16 maj 2018 klockan 16.00 på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A, Stockholm. Rätt att delta vid bolagsstämmanAktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 9 maj 2018, dels anmäla sig hos bolaget senast onsdagen den 9 maj 2018….

Läs mer →

Pressmeddelande

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

Sista dag för handel med Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) BTU (betald tecknad unit) är fredagen den 6 april 2018 och stoppdagen är tisdagen den 10 april 2018. På torsdagen den 12 april 2018 inleds handeln med Sprint Bioscience teckningsoptioner av serie TO 2018/2019:1, vilka emitterades i samband med Sprint Bioscience företrädesemission.

Pressmeddelande

Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör utfall av företrädesemission

Sprint Bioscience AB (publ) Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) har avslutat den nyemission av units med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare som beslutades av en extra bolagsstämma den 6 februari 2018 (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löpte, efter förlängning på grund av information om att delmålsbetalning kommer att erhållas i PIP4K2-projektet, fram till den 6 mars 2018. Utfallet visar att 820 516 units, motsvarande cirka 32,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter och 163 556 units, motsvarande cirka 6,5 procent av Företrädesemissionen, tecknades utan stöd av uniträtter. Därutöver kommer 1 540 873 units, motsvarande cirka 61 procent av emissionen, att tilldelas de som åtagit sig att teckna och betala eventuell resterande del av Företrädesemissionen, i enlighet med de emissionsgarantiavtal som ingåtts med Bolaget. 

Pressmeddelande

Sprint Bioscience förlänger teckningsperioden och upprättar tilläggsprospekt

Sprint Bioscience AB (publ) (”Sprint Bioscience” eller ”Bolaget”) offentliggör idag att styrelsen har beslutat att förlänga teckningsperioden i den pågående företrädesemissionen av units som beslutades vid extra bolagsstämma den 6 februari 2018. Bolaget offentliggjorde genom ett pressmeddelande den 28 februari 2018 att Bolaget erhåller första delmålsbetalning i framgångsrikt PIP4K2-projekt. Tilläggsprospekt har inlämnats till Finansinspektionen och kommer att offentliggöras i separat pressmeddelande vid godkännande. Med anledning av tilläggsprospektet förlängs teckningsperioden som avsågs löpa till torsdagen 1 mars 2018 därmed till tisdagen 6 mars 2018.

Pressmeddelande

Handeln i uniträtter börjar den 16 februari 2018

På grund av ett administrativt fel kommer handeln i uniträtter i samband med pågående företrädesemission i Sprint Bioscience AB (publ) starta först den 16 februari 2018 istället för den 15 februari 2018 som planerat. Inga andra datum i tidplanen för företrädesemissionen kommer att påverkas.

Pressmeddelande

Sprint Bioscience AB offentliggör prospekt

Styrelsen för Sprint Bioscience AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av extra bolagsstämma den 6:e februari 2018. Prospektet har i dag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I ett första steg beräknas emissionen tillföra bolaget ca 37,9 MSEK. Baserat på de framsteg Sprint Bioscience har gjort avseende ingångna licensavtal…

Läs mer →

Pressmeddelande

Statusuppdatering avseende delmålsbetalning i Sprint Bioscience:s PIP4K2-projekt

"Målet för första delbetalning nås när dessa toxikologiska studier startar. Vi räknar med att det sker i slutet av februari"Brian O’Callaghan, verkställande direktör på Petra Pharma PIP4-projektet som Sprint Bioscience AB (publ) licensierat till New York-baserade Petra Pharma, drivs som ett samarbete mellan Sprint Bioscience och Petra Pharma. Petra Pharma har meddelat att man har…

Läs mer →